Home
Home
Menu
Lepelaarsplassen

Flevoland op schema Banenafspraak

banenafspraak.jpg In het 3e kwartaal 2017 heeft Flevoland 652 extra banen gerealiseerd in het kader van de Banenafspraak. Daarmee ligt de realisatie op schema en boven het aantal extra banen (644) dat de Werkkamer voor heel 2017 heeft berekend. Dit maakte het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) vandaag bekend op basis van door de door de UWV gepubliceerde trendrapportage 3e kwartaal 2017.
Driekwart bij bedrijfsleven
De extra banen worden gerekend vanaf de nulmeting op 31 december 2012. Toen werden er 1092 banen ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 30 september 2017 was dat aantal gegroeid tot 1746. Driekwart van de banen wordt bij het bedrijfsleven gerealiseerd, de resterende 25% wordt ingevuld door uitzend- en detacheringsbureaus en de overheid.

Flinke opgaaf
“Dit is een fantastisch resultaat, waar wij heel blij mee zijn”, zegt RWF-voorzitter Froukje de Jonge. “Maar we moeten waken voor zelfgenoegzaamheid: er ligt een flinke opgaaf voor Flevoland om mensen met een arbeidsbeperking te helpen werk te vinden en te behouden.” De Jonge wijst op de 1064 extra banen die volgens de berekeningen van de Werkkamer eind 2019 in Flevoland moeten zijn gerealiseerd.

Werk vinden en houden
Eén van de positieve ontwikkelingen is de gunstige verhouding tussen het aantal mensen dat werk vindt en het aantal dat het werk verliest. In het 3e kwartaal 2017 was deze verhouding: 198 mensen vinden werk ten opzichte van 122 mensen die het werk verliezen. In het 2e kwartaal 2017 was die verhouding nog 154 ten opzichte van 130. De Jonge: “Duurzaamheid van werk is minstens zo belangrijk als het vinden van werk. Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk aan het werk blijven.”

Dynamisch proces
Het RWF heeft enkel invloed op het aan het werk krijgen en houden van de categorieën Wajong en Participatiewet. Van de groep Wajong/Participatiewet (4249 personen) werkte per 30 september 2017 34%. “Dat is iets lager dan het landelijk beeld van 36%”, licht De Jonge toe. “De gerealiseerde aantallen zijn bovendien niet statisch. De in-, door- en uitstroom van doelgroepers bij werkgevers is immers een dynamisch proces. Evenals bij andere werknemers lopen tijdelijke contracten af, blijkt werk uiteindelijk toch niet passend en worden uitzend- en detacheringscontracten niet verlengd. Dat betekent dat er in de praktijk door het jaar heen veel meer extra banen gerealiseerd moeten worden om de aantallen zoals op de peildatum worden vastgesteld te realiseren. Daarin zijn we tot dusver telkens geslaagd. En alles wijst erop dat onze opgave voor 2017 dankzij de gezamenlijke inzet van UWV, gemeenten en de werkgevers- en werknemersorganisaties eveneens zal worden gehaald!”

RWF/Flevoland Werkt!
Om de doelen voortvloeiend uit de banenafspraak te realiseren, hebben de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de vakbonden FNV en CNV en het UWV de handen ineengeslagen in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF). Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ werkt het RWF aan de inclusieve arbeidsmarkt. www.flevoilandwerkt.info

Participatiewet
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten – in arbeidsmarktregioverband ¬ –verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Het kabinet wil de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel laten stijgen door in te zetten op een inclusieve arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen. Alle werkgevers in Nederland hebben de opdracht hieraan hun bijdrage te leveren. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

Banenafspraak
Het kabinet en de sociale partners zijn in het Sociaal Akkoord (april 2013) overeengekomen om tot 2026 landelijk 125.000 extra banen te realiseren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en die behoren tot de doelgroep Participatiewet.
Van het aantal plaatsingen dienen er 100.000 gerealiseerd te worden in de marktsector en 25.000 in de publieke sector (overheid en onderwijs). Afgesproken werd dat mocht ultimo 2016, bij de beoordeling van de realisatie daarvan, blijken dat de groei achterblijft op de gewenste jaarlijkse stijging van het aantal Banenafspraak banen, de regering dan kan besluiten een verplicht quotum arbeidsbeperkten voor werkgevers in te voeren. www.opnaarde100000.
 

Terug naar overzicht

Delen: